พี่น้องครับ ประเด็นกราฟฟิคและศิลปะร่วมสมัยในเชียงใหม่ กำลังจะมีเวทีให้เสวนาแล้วครับ เพราะมีตัวแทนของสื่อเชียงใหม่เป็นคนจัดขึ้น ผมเลยนำกำหนดการทั้งหลายหลากมาฝาก หากใครอยากรู้การอนุรักษณ์วัฒนธรรมล้านนาของนายกคนใหม่ ว่าจะตีความคอมพิวเตอร์กราฟฟิคกับงานสายวัฒนธรรมไปในทางไหน จะมีที่ทางให้เราแสดงออกไหม (จะเหมือนเช่นวันวานหรือไม่) เจอผมได้เลยครับในวันงาน วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2550 เวลา 13.00 น. ไปแน่ๆ พร้อมจะเตรียมเอกสารไปแจกด้วย
ข้อความหลังจากนี้ คัดลอกมาจากอีเมลสื่อมวลชนของพลเมืองเหนือครับ
เรียนพี่ๆ น้องๆ เพื่อน สื่อมวลชนที่รัก,
หนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ ร่วมกับเสียงสื่อสารมวลชน FM100 เสียงเสริมสร้างพลังชุมชน เสียงวิทยุมหาจุฬา และรายการร่วมด้วยช่วยกัน จัดเวทีเสียงพลเมือง "นายกเทศมนตรีที่ต้องการและนโยบายที่ต้องทำ" ระดมความเห็นภาคประชาชนร่วมกันกำหนดนโยบายและคุณสมบัตินายกเทศมนตรีที่พึงประสงค์ พร้อมเชิญผู้สมัครนายกเทศมนตรีนคเชียงใหม่มาแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็น "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารเทศบาลนครเชียงใหม่" ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2550 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่วิหารหลวงวัดสวนดอก
ขอเชิญพี่ๆ น้องๆ เพื่อนสื่อมวลชน ไปร่วมรับฟังและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ/แล้วพบกันนะคะ
อ้จฉราวดี พลเมืองเหนือ

*******

นายกฯ แบบไหนที่ต้องการ นโยบายแบบไหนที่ต้องใจ
พลเมือง ต้องส่งเสียงบอกให้
ฟัง ! นายกคนไหน จะให้ประชาชนมีส่วนร่วม

กำหนดการ
เวทีเสียงพลเมือง นายกเทศมนตรีที่ต้องการและนโยบายพื้นฐานที่ต้องทำ
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2550 เวลา 13.00 น. 16.00 น.
ณ วิหารหลวง วัดสวนดอก ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

13.00 น. เริ่มลงทะเบียน
13.15 น. พระครูพิพิธสุตาทร รองอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ
คุณจุมพล ชุติมา ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ กล่าวเปิดงาน
13.30 น. แสดงวิสัยทัศน์ประเด็น การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารเทศบาลนครเชียงใหม่
โดย ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ทั้ง 8 ท่าน
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
ร้อยเอกหญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
นายพรชัย จิตนวเสถียร
นายพลโชค เจริญราษฎร์
นายอุดม สุวิทย์ศักดานนท์
นายทัศภูมิ โสภาวรรณ์
นางเยาวเรศ กาญจนกูล
นายเทอดไชย วงศ์ลือเกียรติ
ดำเนินรายการโดย ผศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
- อัจฉราวดี บัวคลี่ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ
14.30 น. พักรับประทานของว่าง
14.45 น. ระดมความเห็นจากเสียงพลเมือง หัวข้อ นายกเทศมนตรีที่ต้องการและนโยบายพื้นฐานที่ต้องทำ
ดำเนินรายการโดย ศิรินารถ กตัญญู ผู้ดำเนินรายการร่วมด้วยช่วยกัน
- รศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.ช.
16.00 น. สรุปข้อเสนอของภาคประชาชน

ถ่ายทอดเสียงทาง - F.M.100 MHz สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-F.M.106 MHz สถานีวิทยุมหาจุฬาเชียงใหม่
-F.M.99 MHz เสียงเสริมสร้างพลังชุมชน

หมายเหตุ - ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีประสานงานเรียนเชิญแล้ว อยู่ระหว่างการแจ้งตอบรับอย่างเป็นทางการ

*******

สื่อท้องถิ่นรวมพลังเปิดเวทีฟังเสียงพลเมือง ระดมความเห็นประชาชน ค้นหาคุณลักษณะนายกเทศมนตรีที่ต้องการ และนโยบายที่ประชาชนอยากให้มี พร้อม เชิญ 8 ผู้สมัครอาสาเป็นนายกเล็ก โชว์วิสัยทัศน์ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ 10 มิถุนายนนี้ 13.00 น. เป็นต้นไป ที่วิหารหลวง วัดสวนดอก

นางอัจฉราวดี บัวคลี่ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ กล่าวว่า ด้วยขณะนี้ เมืองเชียงใหม่กำลังมีวาระสำคัญของท้องถิ่นคือการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2550 โดยผู้สมัครแต่ละราย เริ่มแถลงนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มรณรงค์หาเสียง และเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์กันบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม ด้วยเวลาที่กระชั้นชิด ส่งผลให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางส่วนอาจไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว นโยบายจากผู้สมัคร รวมทั้งอาจไม่มีช่องทางที่จะนำเสนอแนวคิดหรือความต้องการของภาคประชาชนต่อประเด็นที่ควรกำหนดเป็นนโยบาย หรือคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีที่พึงประสงค์ได้
หนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานีวิทยุมหาจุฬาเชียงใหม่ สถานีวิทยุเสียงเสริมสร้างพลังชุมชน และรายการร่วมด้วยช่วยกัน เห็นว่าสื่อมวลชนควรได้มีบทบาทในการเป็นสื่อกลางของวาระบ้านเมือง จึงร่วมกันกำหนดจะจัดเวทีฟังเสียงพลเมือง ระดมความคิดเห็นภาคประชาชนต่อประเด็น นายกเทศมนตรีที่ต้องการและนโยบายพื้นฐานที่ต้องทำ เพื่อให้ประชาชนได้เสนอคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตามที่ประชาชนต้องการ และเพื่อให้ประชาชนได้เสนอนโยบายที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ ยังได้เชิญ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ทุกท่าน มาเสนอวิสัยทัศน์ ในประเด็น การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามที่ผู้สมัครหลายท่านได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบในรายละเอียดด้วย

จึงขอเรียนเชิญชาวเชียงใหม่ทุกท่าน มาร่วมกันระดมความคิดเห็น ส่งเสียงของพลเมือง ร่วมกันเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง เสนอคุณสมบัติของผู้นำที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ตามที่ประชาชนคาดหวัง และรับฟังรายละเอียดของการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการบริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต จากผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2550 เวลา 13.30 น. 16.30 น. ณ วิหารหลวง วัดสวนดอก ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โอกาสนี้ สถานีวิทยุผู้ร่วมจัดทั้ง 3 สถานี จะทำการถ่ายทอดเสียงทางคลื่น F.M.100 MHz
เสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , F.M.106 MHz สถานีวิทยุมหาจุฬาเชียงใหม่ และ F.M.99 MHz เสียงเสริมสร้างพลังชุมชน ตลอดทั้งรายการด้วย

Comment

Comment:

Tweet

ีรอ ฟังใน Fm100 นะครับ ^^

#7 By T o' M @ ZZ u ครับ on 2007-06-07 09:30

แวะมาเยี่ยมครับ
เพิ่งรู้ว่าย้ายมานี่แล้ว

#6 By จิ-บุน (210.86.135.12) on 2007-06-05 14:31

อืมๆๆๆๆ

#5 By nonworld on 2007-06-05 11:45

มันพูดยากครับคนเฒ่าแก่ก็ไม่อยากให้เราไปแตะต้องเปลี่ยนแปลง แต่หากไม่ไปแตะต้องปรับเปลี่ยนบ้างให้ทันยุค แล้วจะมีจุดไหนเชื่อต่อให้เด็กรุ่นใหม่เดินทางไปถึงสักที

ก็มีแต่รอวันตายแห้งเหี่ยว

#4 By นกฮูกดีไซน์ on 2007-06-05 10:56

ใครบอกว่าเชียงใหม่อิสระเยอะกว่ากรุงเทพ ไม่จริ๊งงงง ไม่จริงๆๆๆ

#3 By nyanta on 2007-06-05 10:45

เฮ่อ..ไม่ว่าจะวงการไหนๆก้อมีแต่เรื่องทำนองนี้

#2 By (^_^)/nana on 2007-06-05 10:24

เมื่อวานเพิ่งไปเจออะไรที่คล้ายๆแบบที่พวกคุณเจอมา

การกีดกั้นความคิดอิสระ เสรีภาพ

อยากไปเล่นที่เชียงใหม่จัง ได้ข่าวว่าเค้ามีอิสระ มากกว่าที่กทม.นี่

ถึงจะได้เงินน้อยแต่ก็มีความสุข

ถ้าไม่ติดเรื่องเรียน เราบึ่งไปเชียงใหม่แล้วเนี่ย

#1 By daranee on 2007-06-05 09:59